PROJEKT: POWAŻNE STUDIO

Zespół redakcyjny | Rada Naukowa | Recenzenci | Profil pisma | Dla autorów | Kontakt | Wydawca

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zapraszamy do zgłaszania artykułów zgodnych z profilem pisma.

Zgłoszenia artykułu w formacie .odt lub .doc lub .docx należy dokonać za pośrednictwem strony pisma. W tym celu należy założyć sobie konto w systemie: link.

Artykuły przesłane w inny sposób lub niezgodne z opisaną niżej konwencją redakcyjną nie będą przyjmowane.

Ilustracje

Przyjęliśmy, że odpowiedzialność za zdobycie praw do publikacji materiałów wizualnych leży po stronie autorów. Jeśli z jakichś powodów okazało się to niemożliwe, prosimy o notkę informującą kto posiada prawa do rzeczonych materiałów, z jakimi kosztamy należy sie liczyć oraz jaka jest procedura ich pozyskania. Jednocześnie informujemy, że niemożność pozyskania praw do ilustracji może przesądzić o nieopublikowaniu tekstu przyjętego w toku recenzji.

Redakcja tekstu

Przyjmujemy artykuły o objętości od 0,5 do 1 arkusza (arkusz: 40 tys. znaków ze spacjami). W przypadku recenzji (dział „Migawki”) długość tekstu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza.

W swoim profilu („Moje konto” → „Zarządzaj stroną” → „Edytuj mój profil”) należy uzupełnić następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora/autorów

 • adres e-mail

 • stopień naukowy (w rubryce „forma grzecznościowa”)

 • miejsce zatrudnienia / afiliację

 • notę biograficzną zawierającą zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje książkowe (max. 30 słów)

Przesyłając tekst do opublikowania („Moje konto” → „Zarządzaj stroną” → „Prześlij tekst do opublikowania”), proszę uzupełnić następujące informacje:

 • streszczenie artykułu po polsku i po angielsku (max. 100 słów), zawierające ogólny opis problematyki poruszanej w tekście, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy

 • słowa kluczowe artykułu (do 7 słów kluczowych)

Aby zapewnić anonimowość recenzji, teksty nadsyłane do działów recenzowanych nie powinny zawierać żadnych danych autora / autorki!

Format tekstu: czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., justowanie obustronne.

Tytuły filmów i tekstów należy zaznaczyć kursywą. Wyjątkiem są tytuły czasopism: druk prosty, w cudzysłowie.

Wyrażenia obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą, a podkreślenia – drukiem rozstrzelonym (3 pkt.).

W datach nazwy miesięcy powinny być podane słowami (np. 23 stycznia 2013), dziesiątki lat oznaczane cyframi z kropką (np. lata 60. XX wieku).

Krótkie cytaty (do 250 znaków) powinny być włączone w tekst i wyodrębnione za pomocą cudzysłowu (bez kursywy). Dłuższe cytaty, stanowiące autonomiczny fragment, należy wyodrębnić, tworząc osobny akapit, bez cudzysłowu, czcionką 11 pkt. z pojedynczą interlinią.

Ilustracje powinny być podpisane według wzoru: William Hernett, List artysty, 1879. Olej na płótnie. The Metropolitan Museum of Art, New York

Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieścić na dole strony.

Obowiązująca konwencja:

 • pełne imię i nazwisko autora/autorów, inicjał imienia redaktora, tłumacza, autora wstępu itp.;

 • pełny tytuł;

 • podajemy zarówno pełną nazwę wydawnictwa, jak i miejsce wydania;

 • tytuł od śródtytułu oddziela kropka;

 • w odesłaniach do utworów cytowanych następujących po sobie stosujemy formę łacińską „Ibidem”.

 • w odniesieniach do utworów cytowanych, oddzielonych innymi przypisami, stosujemy wielokropek.

Przykłady:

- publikacja zwarta:

Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 35.

- artykuł, rozdział w książce:

Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Doktor Faust – prawda i zmyślenie, w: eaedem, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 119–126.

Justin London, Leitmotifs and Musical Reference in the Classical Film Score, w: Music and Cinema, red. J. Buhler, C. Flinn, D. Neumayer, Wesleyan University Press, Hanover–London 2000, s. 91.

- artykuł w czasopiśmie:

Børge Trolle, Świat Carla Dreyera, przeł. W. Wertenstein, „Film na Świecie” 1956, nr 6, s. 12–18.

Dorota Jarecka, Chopin od przodu i z boku, „Gazeta Wyborcza” z 10 marca 2010, s. 9.

- odesłanie do źródła internetowego wymaga podania autora, tytułu tekstu, nazwy strony / tytułu „portalu” (wg konwencji – wszystkie jej części dużą literą), daty aktualizacji, adresu dostępu oraz daty dostępu.

Dorota Jarecka, Chopin od przodu i z boku, „Gazeta Wyborcza” z 10 marca 2010, http://wyborcza.pl/1,75475,7643997,Chopin_od_przodu_i_z_boku.html, dostęp 11 grudnia 2012.

W przypadku dzieł już cytowanych:

- rozdzielonych innymi przypisami

Justin London, Leitmotifs and Musical Reference..., s. 98.

- następujących po sobie:

Ibidem, s. 102.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Artykuł nie był wcześniej publikowany ani uprzednio zgłoszony do innego pisma.
 2. Zgłoszony artykuł został zapisany w jednym z poniższych formatów: OpenOffice lub Microsoft Word.
 3. Gdzie to możliwe, proszę o podanie linków URL.
 4. Interlinia tekstu 1,5, czcionka Times New Roman 12 pkt, justowanie obustronne, rozstrzelenie zamiast kursywy, wszystkie ilustracje, tabele, etc umieszczone są we właściwych miejscach w tekście.
 5. Tekst stosuje się do wskazówej dla autorów wymienionych powyżej.
 6. Jeśli artykuł przeznaczony jest to działu recenzowanego, proszę upewnić się, że nie zawiera danych osobowych autora/autorki.
 

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do tekstów pozostają przy autorach. Wysyłając tekst do publikacji, autorka lub autor udziela redakcji pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” jednorazowej, niewyłącznej licencji do publikacji tegoż tekstu na stronie internetowej pisma oraz do sporządzenia i opublikowania jego przekładu na język angielski na tejże stronie. Jeśli artykuł zostanie opublikowany w piśmie „Widok”, autorka lub autor udziela redakcji zgodę na jednorazową publikację artykułu w ewentualnej antologii tekstów pisma.

Jeśli artykuł został opublikowany po raz pierwszy w „Widoku”, autorka lub autor zobowiązuje się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich autorów do publikowania swoich tekstów na jednej z licencji „Creative Commons”.

 

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy unijne w zakresie ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO). RODO ujednolica i w sposób bezpośredni reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku z nowymi regulacjami informujemy, że Państwa dane przechowujemy w naszej bazie, dokładając wszelkich starań, aby w pełni je zabezpieczyć przed dostępem stron trzecich. Przetwarzane są one na potrzeby korespondencji bezpośredniej dotyczącej redagowania pisma oraz listy mailingowej czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, służącej do przekazywania informacji o wyjściu nowego numeru czasopisma, naborze tekstów do kolejnych numerów oraz organizowanych przez nas wydarzeniach.

Jeśli chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie, nie muszą Państwo odpowiadać na naszą wiadomość.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji o działalności pisma, prosimy o kontakt z prośbą o usunięcie Państwa danych z naszej bazy na adres: redakcja@pismowidok.org.

 
-->