PROJEKT: POWAŻNE STUDIO

Zespół redakcyjny | Rada Naukowa | Recenzenci | Profil pisma | Dla autorów | Kontakt | Wydawca

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Widok” z pozoru brzmi neutralnie. Jest lub zjawia się przed oczami, gdziekolwiek się zwrócą, niekiedy wymaga jedynie skupienia uwagi. W pierwszym znaczeniu definicji podanej w Uniwersalnym słowniku języka polskiego (2003, t. 4, s. 415) łączy się ze sobą „widziana przestrzeń” i „krajobraz”, w drugim – „obraz, wygląd czyjś lub czegoś” z „widzeniem kogoś lub czegoś”. Przywoływane są także użycia metaforyczne („mieć widoki na coś”) lub wskazujące na celowe działania związane z widzeniem („wystawić coś na widok”, „punkt widokowy”). Ten normatywny zapis ujawnia zatem splot charakterystyczny dla myślenia o praktykach wizualnych: złudzenie bezwiednego widzenia nakłada się na widzenie rozumiane jako aktywność, świadoma praktyka patrzenia; „widok” jako przestrzeń obejmowana wzrokiem, spotyka się z „obrazem” opisującym przestrzeń wyróżnioną ramą i obarczoną „różnicą ikoniczną”, czyli naddatkiem znaczenia; widok jako niezdefiniowany dystans, dopełniany jest przez widok, którego elementem sami możemy się stać; widok jako ustanawiane za pomocą wzroku miejsce skupienia w każdej chwili zmienić się może w przestrzeń błądzenia i nieostrości.

Tworząc pismo zatytułowane „Widok” chcemy zająć się właśnie tym splotem, jego rozwikływaniem, wyciąganiem z niego pojedynczych wątków i motywów, ale też dostrzeganiem całej jego złożoności. Chcemy podejmować refleksję jednocześnie nad tym, jak widzenie problematyzowane jest we współczesnej teorii i badaniach humanistycznych, jak i nad tym, jak aktualizowane jest w różnego rodzaju praktykach, zarówno codziennych, jak i artystycznych. Wreszcie, pisząc o obrazach, pamiętamy, że ich sensy dopełniają lub podkreślają zwykle słowa, że słowa i obrazy przeglądają się w sobie, a także o tym, że literatura i słowo pisane nie tylko służą refleksji o widzeniu, ale same są jego ekspresją i zapisem, a kategoria spojrzenia jest podstawowa dla struktury także literackiej narracji.

Mamy za sobą studia w dziedzinie filologii polskiej, kulturoznawstwa, filozofii, historii sztuki, a także studia artystyczne. Jako przestrzeń uzgodnienia – czy raczej uzgadniania – stanowisk wskazujemy „kulturę wizualną”. Pojęcie to rozumiane jest przez nas po pierwsze w ujęciu antropologicznym, po drugie – takim, które nie tyle uprzywilejowuje wzrok, ile wybiera perspektywę wizualności jako istotną i inspirującą. Nie ma bowiem, jak sądzimy, żadnego punktu, z którego roztacza się panorama jakiejś całości kulturowej – widok zawsze wynika z patrzenia pod kątem.

Zespół Redakcyjny

 

Projekty / Źródła finansowania

"Widok" realizuje swoje cele dzięki wsparciu następujących instytucji a także dzięki projektom badawczym realizowanym przez członków zespołu redakcyjnego:

Instytucje

Projekty badawcze

 

Zasady etyczne

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. W przypadku podejrzenia lub ujawnienia nieetycznego zachowania – jak między innymi plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej uprzednio pracy bądź jej części – Redakcja zwróci się z prośbą o wyjaśnienia i podejmie odpowiednie kroki przewidziane w takich sytuacjach, co może oznaczać odrzucenie artykułu, odmowę publikacji innych tekstów autora, zawiadomienie jednostki naukowej autora/autorki.

Za naruszenie etyki Redakcja uznaje także przypadki ghostwriting i guest authorship, a więc sytuacje, kiedy osoba będąca autorem/autorką lub współautorem/współautorką publikacji nie została w niej uwzględniona lub kiedy jako autora/autorkę wymieniono osobę nie mającą rzeczywistego wkładu w jej powstanie.

Recenzenci artykułów publikowanych w „Widoku” powinni niezwłocznie powiadomić Redakcję w przypadku zaistnienia konfliktu interesów.

Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics –https://publicationethics.org/core-practices)

Działy

Perspektywy

Dział zawiera dyskusję redakcji i zaproszonych gości i/lub wywiady albo też komentarze wokół tematu numeru.

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Zbliżenie

Dział zawiera artykuły związane z tematem numeru

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Panorama

Dział zawiera artykuły niekoniecznie związane z tematem numeru. Jeśli akurat nie publikujemy numeru tematycznego, "Panorama" staje się działem głównym.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Punkt widokowy

Dział zawiera materiały audiowizualne, przeważnie prezentacje projektów artystycznych, które wydają się redakcji interesujące w kontekście danego numeru.

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Migawki

Dział prezentujący recenzje i omówienia książek, wystaw, spektakli etc.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Recenzowane są artykuły w działach „Zbliżenie” i „Panorama”, będących głównymi działami pisma (od 30 do 50% liczby artykułów, ok. 50% objętości pisma). Każdy artykuł oceniany jest przez dwójkę recenzentów. System informatyczny, na którym opiera się cały proces redakcji pisma, zarządzania nim i publikacji, zapewnia pełną anonimowość recenzentom i autorom recenzowanych artykułów. Wśród recenzentów są polscy i zagraniczni uczeni, wybitni specjaliści w różnych domenach badania kultury wizualnej. Gwarantem merytorycznej jakości kwartalnika jest także Rada Naukowa, do której przyjęli zaproszenie znakomici badacze z Polski i ze świata.

Artykuły zgłaszane do publikacji powinny być zgodne z zakresem tematycznym pisma podanym powyżej, a także spełniać wymagania formalne. Kryteria oceny artykułu są sformułowane w formularzu recenzyjnym o następującej strukturze:

 • Czy tekst wnosi nową jakość do badań nad opisywanym zjawiskiem?
  • pod względem metodologicznym
  • W wyborze pola badwczego
  • w sposobie prezentacji problemu
  • w proponowanej interpretacji
  • pod względem metodologicznym
  • z innych względów (proszę wymienić poniżej)
 • Jakie są walory tekstu?
 • Jakie są wady tekstu?
 • Czy tekst jest dobrze skonstruowany? Czy jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym?
 • Czy artykuł dobrze wykorzystuje literaturę przedmiotu?
 • Czy tekst mógłby zostać skrócony bez szkody dla wywodu? Jeśli tak, to w których partiach?
 • Czy materiał ilustracyjny (jeśli takowy występuje) jest trafnie dobrany i wykorzystany?
 • Dalsze uwagi

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów bez przekazania ich do recenzji (desk reject).

 

Polityka Open Access

Pismo to udostępnia swoją zawartość na zasadach wolnego dostępu, wychodząc z założenia, że upowszechnianie wyników badań naukowych szerokiej publiczności umożliwia i ułatwia nieskrępowaną i nieograniczoną wymianę wiedzy.

 
-->